Analytisch Idealisme en Theosofie – drie bijeenkomsten in Naarden

Drie bijeenkomsten in Naarden aan de hand van video’s van Bernardo Kastrup.
De fysisch-materialistische wetenschap is een grens gepasseerd. Vooral de
deeltjesfysica (quantumfysica) is voorbij een grens gegaan van wat men aanvankelijk materie noemde. Wat voorbij die grens werd gevonden, werd benoemd en geduid zoals men in het materialistische denken gewend was. Bijvoorbeeld wordt het woord deeltje gegeven aan iets wat geen deeltje meer is. Wat betreft het woord golf: de wetenschap blijkt niet goed te kunnen uitleggen “wat” er precies “golft”. Wetenschappers zouden consequenties kunnen trekken uit wat is ontdekt, en hun denkwijze en visie hieraan kunnen aanpassen. Dat zou een hele omwenteling van onze visie op de realiteit kunnen betekenen. Zo’n alternatieve visie kennen we al wel, namelijk uit niet-westerse culturen, vooral in het oosten. Ook uit westers idealisme en mystiek kennen we zulke alternatieve visies. Blijven we trouw aan onze moderne manier van denken, van empirisch onderzoek, logica en rede dan kom je op het spoor van metafysisch idealisme, een nietmaterialistische zienswijze.

Eén van de vormen van metafysisch idealisme zullen we in deze bijeenkomsten samen bestuderen. Het analytisch idealisme van Bernardo Kastrup is een filosofie die zijn basis heeft in het moderne etenschappelijke denken, maar het materialisme kritiseert en uiteindelijk overstijgt. Boeiend en verrassend is het, te zien dat deze visie als twee druppels water lijkt op alternatieve oosterse visies en esoterische kennis van duizenden jaren oud. In de video’s van Bernardo Kastrup wordt dit aspect niet specifiek benoemd, maar in de drie bijeenkomsten kunnen we die vergelijking wel aan bod laten komen. Deze drie bijeenkomsten Per mail kun je aangeven dat je interesse hebt om deel te nemen. Je krijgt dan de links van de video’s plus Nederlandstalige transcripten per mail toegestuurd. Per bijeenkomst behandelen we de stof van drie of vier video’s. De locatie van de bijeenkomsten is gebouw Ashrama (en St Michael’s House) op het landgoed van het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. Meedoen betekent dat je voorafgaand aan de bijeenkomst een aantal video’s thuis bekijkt, waarna we dan tijdens de bijeenkomst met elkaar de ideeën verder kunnen onderzoeken. Daarnaast kunnen we samen onderzoeken waar en hoe deze nieuwe filosofie te vergelijken is met de oude wijsheid en de ideeën van eigentijdse spirituele bewegingen. Hoe zouden deze ogenschijnlijk zeer verschillende vormen elkaar kunnen inspireren?

Toegankelijkheid
Om deel te nemen hoef je geen natuurkundige te zijn. Het materiaal wordt in de video’s luchtig vanuit een gemakkelijke stoel besproken. We kunnen daardoor zo laagdrempelig mogelijk met deze nieuwe filosofie kennismaken. Voor spiritueel geïnteresseerden kan dit materiaal een eerste stap vormen tot een op modern denken gebaseerde manier van kijken naar de werkelijkheid. Wat betreft de kosten voor deelname: hierin wordt voorzien door de Theosofische Vereniging in Nederland, zodat aan deelnemers alleen een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Overpeinzen, mijmeren/mediteren en onderling uitwisselen.
Onze hersenen moeten de tijd krijgen te wennen aan de nieuwe breinpaden. We ontdekken tijdens de studie wellicht dat we, zonder het ons te realiseren, ondanks onze spirituele interesse vaak toch steunen op materialistisch denken. In de groepsbijeenkomsten zullen we onze ervaringen delen, en van elkaar leren. Kastrup zegt in één van de video’s:
Er zijn veel mensen en instellingen die pleiten voor idealisme gebaseerd op introspectie zoals meditatie, spiritualiteit, religie. [… Ik vond] dat er ook een logisch en empirisch argument is voor analytisch idealisme dat niet afhankelijk is van persoonlijk spiritueel inzicht, en dat is waar wij ons op toeleggen en wat we proberen over te brengen.

Gegevens in het kort
Locaties: Ashrama (20 en 27 april) en St Michael’s House (18 mei) op het ITC in Naarden.
Adres Ashrama: Meentweg 9, 1411 GR Naarden
Adres St Michael’s House: Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
Data 20, 27 april en 18 mei 2024
Kosten vrijwillige donatie voor koffie en thee
Begeleiding Ad Rek
Aanmelden Ad Rek: 

 

Links met meer informatie
a. https://opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-materialist-science
b. https://galileocommission.org/report/
c. https://www.essentiafoundation.org/
d. https://www.youtube.com/watch?v=X9MRsGiAaBw
e. https://nl.wikipedia.org/wiki/Perennialisme

Start nieuwe activiteit 24 november: Mantra’s zingen

Het is algemeen bekend dat het gezellig is om gezamenlijk te zingen. Echter dat geldt niet voor het mantra zingen.
Mantra zingen heeft betrekking op devotie, de verbinding met een hogere dimensie. Het herhalen van een korte zin, soms uren durend of 108 keer aanroepen; het is afhankelijk van de traditie die erbij hoort.
De vraag is wat heb je eraan om mantra te zingen ? De ervaring leert dat er een zuivering en vrede ontstaat die diep in je hart verankerd zal worden. Zodoende kan het als een verrijking voor het leven gelden.
Er staat voorlopig zeven keer gepland om de smaak te proeven, het wordt een zo laag mogelijke drempel voor de deelnemers om kennis te maken met een stuk eeuwenoude traditie van de mensheid.

Let op 1: deze activiteit vindt plaats iedere vierde vrijdag van de maand en dus niet iedere eerste vrijdag van de maand, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
Let op 2: activiteit gaat alleen door bij voldoende belangstelling. Daarom per keer van tevoren aanmelden bij !

Studiegroep Geheime Leer (via Zoom) start vanaf 10 oktober

In de Geheime Leer ontvouwt zich een pad van transformatie gericht op eenwording met de ‘Goddelijke Wijsheid’. Deze levende ervaring van ruimte, helderheid en vreugde, die in de meditatieverzen of Stanza’s van Dzyan beschreven worden, zullen op basis van een vernieuwd spiritueel vergelijkend onderzoek besproken worden vanuit de filosofie van Plato en Plotinus, de Kabbalah van Rabbi Isaac Luria, de Christelijke mystiek van Emanuel Swedenborg en Jacob Boehme, Kashmir Shaivisme van Abhinavagupta en vanuit de Tibetaanse Boeddhistische Bön/Dzogchen traditie van Tenzin Wangyal Rinpoche.

Ten aanzien van de fases van het pad van transformatie zal gewerkt worden met fenomenologische en meditatieve oefeningen opdat de levende ervaring van wijsheid in ons tot expressie mag komen. Daarbij zal vanuit een nieuwe invalshoek een vergelijking gemaakt worden met betrekking tot het pad van transformatie tussen theosofie en de spirituele traditie van Gurdjieff en Ouspensky.

Via ZOOM op de Dinsdagavond van 19.30 tot 21.30

Data:
10 oktober 2023
14 november
12 december
16 januari 2024
13 februari
12 maart
16 april
14 mei
Kosten: Vrijwillige bijdrage naar draagkracht.
Dit kan op bankrekeningnummer NL31 INGB 0000 1919 10 t.n.v. Theosofische Vereniging in Nederland o.v.v. GL Voorhoeve.
Aanmelden voor deelname bij Kees Voorhoeve: 

Kees Voorhoeve heeft studies gevolgd over westerse mystiek, kabbalah en boeddhisme, en hij heeft jaren les gehad van de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond over theosofie. Hij is als docent verbonden aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht waar hij modules geeft over spiritualiteit, zingeving en meditatie.

 

Aankomende evenementen